Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 11 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.pm11.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest ALINA RABIEJ , adres e-mail: przedszkole11@interia.eu , telefon: 322453823.

Informacja zwrotna

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ STRONY INTERNETOWEJ PROSIMY O KONTAKT.

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ JEST DYREKTOR ALINA RABIEJ przedszkole11@interia.eu.

KONTAKTOWAĆ SIĘ MOŻNA TELEFONICZNIE POD NUMEREM 322453823 .

TĄ SAMĄ DROGĄ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NIEDOSTĘPNEJ ORAZ SKŁADAĆ SKARGI NA BRAK DOSTĘPNOSCI.

Postępowanie odwoławcze

a podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

TAK

Dostosowanie korytarzy

TAK

Dostosowanie schodów

NIE DOTYCZY

Dostosowanie wind

NIE DOTYCZY

Dostępność pochylni

NIE DOTYCZY

Dostępność platform

NIE DOTYCZY

Dostępność informacji głosowych

NIE DOTYCZY

Dostępność pętli indukcyjnych

NIE DOTYCZY

Dostosowanie parkingów

TAK

Prawo wstępu z psem asystującym

NIE DOTYCZY

Dostępność tłumacza języka migowego

NIE DOTYCZY

Zdjęcia dostępności architektonicznej

Dodatkowe informacje

brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2020 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alina Rabiej
Ilość wyświetleń: 51
28 kwietnia 2020 08:40 (Alina Rabiej) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
28 kwietnia 2020 08:34 (Alina Rabiej) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
28 kwietnia 2020 08:32 (Alina Rabiej) - Aktualizacja deklaracji dostępności.