Komunikaty

REKRUTACJA 2017/2018

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OSWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE TERMINÓW POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich przeprowadzona będzie w terminie od 18 kwietnia do 2  maja 2017 roku.

Nabór na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu,
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą  udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego      w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie do 11 kwietnia 2017 r. W przypadku zmiany przedszkola rodzic zobowiązany jest wziąć udział w rekrutacji na zasadach określonych dla dzieci nowo przyjmowanych.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 27 marca 2017 r.- uruchomiono  została funkcja  „przeglądanie ofert przedszkoli”.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy  należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem:

przedszkola-swietochlowice.nabory.pl.

Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego zarządu Oświaty.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą wybrać dwa sposoby postępowania:

  1. Rodzice  samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej, drukują , podpisują i   dostarczają  wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie wniosek  zostanie wstępnie zweryfikowany i zatwierdzony                 w systemie.

  2. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu zwracają  się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru o  wypełnienie wniosku  oraz wykonanie czynności jak w pkt. 1.

Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności

 

 

TERMINARZ

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 18.04.2017 r.
do 02.05.2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

Od 04.05. 2017

Do 12.05.2017

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.05.2017 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie umowy).

od 15.05.2017 r.
do 19.05.2017 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.05. 2017 r.
godz. 09.00

 

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 20.06.2017 r.
do 26.06.2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 27.06.2017 r.

do 30.06.2017 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

03.07.2017 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie umowy).

od 03.07.2017 r.
do 07.07.2017 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10.07.2017 r.
godz. 09.00

 

 

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego

    przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica     

    kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym  

    najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą

    kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie
    od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

    uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   

    rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu

    administracyjnego.

 

 

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu  Ośwaty:

Karina Pawłowska

Renata Kuehn

telefon kontaktowy: 32 2453 129

                                     32 2453 138

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2017 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alina Rabiej
Ilość wyświetleń: 690
30 marca 2017 21:03 (Alina Rabiej) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)